top of page
  • 31º50'12.8"N 35º32'47.8"E מאת אלה ליטביץ

31º50'12.8"N 35º32'47.8"E מאת אלה ליטביץ

7,000.00 ₪Price

מהדורה זו שנוצרה בידי אלה ליטביץ לרגל תערוכת היחידה שלה, "ספק סביר", ב־CCA בתל אביב-יפו ב־2020 מורכבת מיציקת ארד של אחד המצופים המציינים את הגבול בין ישראל לירדן. הפטינה על היציקה נוצרה באמצעות אידוי מי האתר – המצוי בנהר הירדן – שבו לפי הברית החדשה טבל יוחנן המטביל את ישו במי הנהר. אתר זה היה מקור ההשראה העיקרי של תערוכת האמנית במרכז; יתר על כן, הוא גם הצית את התעניינותה בשאיפה המתמדת של המין האנושי לייצר אידיאולוגיות – ואמונות – ריבוניות באמצעות שרטוט מגבלות, גבולות וקווי ספר. כותרת העבודה, החרוטה על פני השטח שלה, מתייחסת לקואורדינטות של המיקום המקורי של המצוף, שהאמנית ניכסה באמצעות משא ומתן עדין עם הרשות האחראית עליו.

  • ארד, 10 × 7 ס"מ; 25 עותקים

bottom of page